Skitouren 2016 / 2017

Tour 1 24.10.2016 Tour 2 08.11.2016 Tour 3 12.11.2016 Tour 4 14.11.2016 Tour 5 15.11.2016  Tour 7 29.11.2016
Tour 10 06.01.2017 Tour 12 09.01.2017 Tour 14 18.01.2017 Tour 15 20.01.2017 Tour 19 26.01.2017 Touren 20/21 16./17.02.2017
Tour 22 18.02.2017 Tour 25 03.03.2017 Tour 31 14.03.2017 Tour 32 15.03.2017 Tour 38 29.03.2017 Tour 40 31.03.2017
Tour 43 07.04.2017 Tour 45 12.04.2017 Tour 46 20.04.2017 Tour 48 22.04.2017 Tour 49 24.04.2017 Tour 50 29.04.2017
Tour 51 02.05.2017 Tour 52 05.05.2017 Tour 53 10.05.2017 Tour 54 16.05.2017 Tour 55 17.05.2017 Tour 56 22.05.2017
Tour 57 25.05.2017 Tour 58 26.05.2017 Tour 60 29.05.2017 Tour 63 03.06.2017 Tour 66 08.06.2017 Tour 68 13.06.2017
Tour 69 17.06.2017