Pizzo d' Orsirora (SAC Gotthard-Tour) 22.08.2012 (18 of 42)
Sitz des Kaisers